4) Slavkov u Brna

Slavkov u Brna je město ovlivněné a historicky známé bitvou tří císařů. Leží v okrese Vyškov a má něco přes 6 tisíc obyvatel. Na tomto místě začínáme pracovat od "O". Nyní (září 2014) jsme začali skupinky jednou za 14dní. Uvažujeme o shromáždění jednou měsíčně a hledáme v modlitbách Boží vůli jak pracovat dál.

Začali jsme se scházet v židovské synagoze. Prozatím v menším počtu. Já (Martina Zachrlová) se synem Michalem, Jiří Pospíšil, Vašek Vitoul (skrze něhož se můžeme scházet v synagoze), místní paní Vlaďka Maňásková, rodina Zherzdyeva a Monika Skovajsová (podporovatelka z Rousínovské stanice).

V létě jsme dělali evangelizační akci pro děti a dostali jsme se do podvědomí místních lidí. Uvažujeme, jak jim ještě více přiblížit Ježíše. Zvažujeme alfa kurzy. Také přemýšlíme o možnosti práce s dětmi a rodinami.

Já jsem přijala od Boha, že mě chce mít ve Slavkově a mám zde pracovat a pomáhat. Spolu se synem prozatím bydlíme v nedalekém městě Bučovice a čekáme v modlitbách a jsme připraveni na Boží zavolání k přestěhování.

Kontakty:
vedoucí  Martina Zachrlová +420 728 759 481 www.acslavkov.webnode.cz

Slavkov u Brna (Austerlitz) is a town affected and historically famous by Battle of the Three Emperors. It is located in the district of Vyškov and has just over 6000 inhabitants. At this point we start to work from the "Zero". Now (September 2014), we started a group once per 14 days. We are thinking about gathering once a month to pray and seek God's will to work on. 
 
We began to meet in a Jewish synagogue. For now, in smaller numbers. I (Martina Zachrlova) and my son Michael, Jiri Pospisil (pastor), Vasek Vitoul (through which we can meet in the synagogue), a local lady Vladka Manaskova, family Zherzdyev and Monika Skovajsova (supporter of Rousinovská station). 
 
In the summer we did outreach event for children and we got into the subconscious of local people. We consider how they approach even closer Jesus. We consider Alpha courses. Also we are thinking  about  work with children and families. 
 
I received from God that he wants me in Austerlitz and I have to work there and help. Together with my son for now we live in a nearby town Bucovice and waiting in prayer and we are ready for God's call to move. 
 
Contacts: Leader - Martina Zachrlová 
mobile  +420 728 759 481 www.acslavkov.webnode.cz