3) Rousínov

Rousínov leží na spojnici měst Brno a Vyškov a má 5000 obyvatel. Přesto, že Rousínov je ovlivněn katolickou církví, můžeme většinu lidí označit za nevěřící, kteří mají k církvím obecně nedůvěru. 

Ve městě je silná katolická farnost a  malé společenství CČS Husitské. Na shromáždění stanice Apoštolské církve, ketré se koná jedenkrát za měsíc, se schází asi 30 osob. 

V Rousínově potřebujeme stmelení současných křesťanů a nasměrování obecenství ke službě nevěřícím. 

Naší vizí je zasažení a proměna duchovní situace v Rousínově a okolí a vznik samostatného sboru AC, který pomůže šířit evangelium dále. Nejsilnějším nástrojem jsou pro nás modlitby a přátelství s nevěřícími lidmi v našem okolí.

Naše kontakty:

vedoucí: Pavel a Natálie Vikovi,  mobil +420 736 627 428 

Rousínov is situated between Vyškov and Brno and has 5000 inhabitant. Despite, that Rousínov is influenced by Catholic Church, we can identify the vast majority of people as unbilievers, who have churches  generally distrust.
 
At the city is a strong Catholic parish and small comunity Hussite Church. At the meetings Apostolic Church (ones a month) there meet about 30 people.
In Rousínov we need to cement a contemporary Christians and we want to direct fellowship to serve unbelievers. 
 
Our vision is to contact and spiritual transformation of the situation in Rousínov and sorroudings, and creation of an indipendent  church, that helps spread the gospel further. Prayers are our strongest tool and friendship with unbelievers people around. 
 
Our Contacts:
 
Leader: Pavel Vik and Nataliya Vikova, phone +420 736 627 428