8) Jindřichův Hradec

Začátek misijní práce

Největší pohyblivý betlém na světě, úzkokolejka, hrad a zámek, rybník Vajgar, 15tý poledník. Za těmito atrakcemi se do dvacetitisícového Jindřichova Hradce sjíždějí turisté z celého světa. Manžele  Radim a Adéla Strojkovi, kteří  se sem před dvanácti lety nastěhovali, však nejvíce zajímalo sídliště Hvězdárna. Po akcích misijních týmů z Texasu se zde rozjela práce s mládeží.  Za sebou již manželé měli zkušenosti ze staršovstva sboru v Nymburce a z dvouleté práce v misijní organizaci Operation Mobilisation.

Adéla

 Touha sloužit svým životem Bohu přišla spolu s obrácením před více než dvaceti lety. Adéla vyrůstala v rodině, kde se v Boha věřilo, ale nebyla to víra živá. Rodina se rozpadla a trpěla často nedostatkem. V Ježíši našla naději a lásku, nový začátek. Sloužila v nedělní škole a na dětských táborech. Postupně začala kázat a pomáhat s organizací sboru v JH. Využívá při tom své ekonomicko-manažerské vzdělání. Má ráda svou rodinu, procházky v přírodě, jízdu na kole, dobré knihy a dobré jídlo.

Radim

 Pochází z nevěřící rodiny a v jeho obrácení k Bohu sehrály dvě zásadní zkušenosti.  První byla skrze kamaráda v práci, který mu vyprávěl o tom, že Bůh existuje. Druhá, že v 19 letech viděl v kině film Ježíš.. Obě zkušenosti  od základů změnily jeho život. Jednoho dne se doma  rozhodl, že přijme Krista a stane se křesťanem. Absolvoval bakalářské studium na biblické škole  Harvest International Ministries. Na srdci má především evangelizaci mezi mladými lidmi. Ve volném čase hraje stolní tenis, fandí fotbalu a fotí. Miluje indickou kuchyni.

Spolu mají dva dospívající syny a dceru s Downovým syndromem. Starší syn Jan studuje počítačovou grafiku a fotografii. Prostřední Daniel je nadšený fotbalista a na střední školu nastoupí příští podzim. Dcera Anna miluje svou rodinu, hudbu a komiksy.

Budování církve

V životě Jindřichohradeckého sboru přišly po úspěšném startu krušné roky – sbor se rozdělil, jiní členové se odstěhovali, práce s mládeží skončila, manželství procházelo krizí. Hledali jsme cestu z této situace ven.

Postupně jsme vytvořili strukturu církve – vedení sboru, které se schází cca 1x měsíčně (Radim, Adéla a Pavlína Chyšková). Zde plánujeme bohoslužby, akce a hledáme vizi pro církev. Sbor se nyní schází v prostorách v centru města. Máme pravidelné skupinky, modlitební, společné obědy, kurzy  Alfa, Silvestry, grilování, společné obědy. Na bohoslužby přichází okolo 20 lidí. Vnímáme, že sbor se začíná obnovovat.

Vize

Naše vize je sbor, který umí dávat, sbor milosti. Služebníci, kteří se věnují mládeži, dětem. Toho chceme dosáhnout tím, že budeme pěstovat přátelské vztahy, společně se modlit, dávat lidem kvalitní vyučování a povzbuzovat je ve službě Bohu.

Účast v projektu NOE vnímáme jako příležitost pro restart sboru. Naučit se dělat správné věci správným způsobem, vyrůst duchovně i osobně. Také možnost spolupráce se zkušeným vedoucím pro nás bude velkou pomocí.

The Start of mision work

The bigest  moving Nativity Scene in the world, Narrow-gauge Railway, Castle, pond Vaigar, 15Th meridian. To see  these attractions of twenty thousands  Jindřichův Hradec  wants tourists  from all over the world. Married couple  Radim and Adéla Strojek  moved there twelve years ago, but They were most interested in the settlement „Hvězdárna“  (Observatory). After the events of mission teams from Texas a work with youth started there.

The married coupple had experiences with leading church in Nymburk (elders) and two years in Operation Mobilisation.

Adéla

The desire to serve God with his life came together with becaming Christian  more than twenty years ago. Adéla  grew up in a family that believed in God, but  not living  faith . The family broked up and suffered often with lack. In Jesus she found hope and love, a new beginning. She served in Sunday school and children's camps. Gradually began to preach and assist with the organization of the church in JH. She use her economic and management education in helping church. She loves her family,  walks in nature, bike rides, good books and good food.

Radim

He  came from a family of unbelievers, and in his conversion to God played  roles two essential experience. The first was through a friend at work, who told him that God exists. The second that he saw film „Jesus“  in the cinema. He was 19.  Both experiences  fundamentally changed his life. One day he was at home alone and he decided to receive Christ and became a Christian. He graduated at   Harvest International Ministries Bible University with a bachelor degrese. He has heart in evangelisation  - almost with teenagers and children. In his free time he plays table tennis, cheers football (soccer) and takes photos. He loves an India kitchen.

Radim and Adéla have two teenagers boys and a daughter with Down syndrom. The oldest son Jan study a computer grafics and photography.  Second son is keen in football and and the high school board next fall. Daughter Anna loves her family, music and cartoons.

Building of the church

After the successful launch hard  years came  - church splited, some members moved, youth work ended, our  marriage was  in crisis. We were looking for a way how to get out of  this situation.

Gradually we created the structure of the Church - the leadership, which meets every month (Radim, Adéla and Pavlína Chyšková). Here we are planning  services, actions,  and seek a vision for the church. The congregation now meets in the rented place in the city center. We have regular home groups, prayer meetings, we shared lunches after service, we organitate Alpha courses, church Silvestre, barbecue, shared lunch. At services comes around 20 people. We see that the church is beginning to recover.

Vision

Our vision is a church that is able to give, church of grace. Servants who are dedicated to youth, children. We want to achieve that by cultivating friendly relations, praying together,  giving people quality teaching and encouraging them in the service to God.

Participation in the project NOE perceived as an opportunity to restart the congregation. Learning to do the right things the right way, to grow spiritually and personally. Also, the possibility to cooperate with an experienced manager for us will be a great help.