6) Blansko

 

Petr a Blanka Švástovi, Blansko

Vize pro budoucnost (Vision)

Naší společnou touhou a přáním je, aby v Blansku vyrostla zdravá a silná církev, milující a uctívající Krista. Naším mottem je: "Být blízko lidem, přiblížit jim naději a jistotu, kterou jsme našli v Ježíši."

Dosavadní zkušenosti (Experience)

Několik let po svém obrácení jsem se podílel na založení nového sboru v malém městě na Jižní Moravě. Od roku 2001 žiji v Blansku, pracuji na plný úvazek v civilním zaměstnání. Pravidelně se účastním seminářů o zakládání a růstu nových sborů a také dálkového biblického studia.

Město, církev, historie stanice  (Town and Church)

Blansko je centrální město, má asi 20 tisíc obyvatel. Nachází se v oblasti Jižní Moravy, necelých třicet kilometrů severně od Brna, druhého největšího města České republiky. Většina obyvatel naší oblasti jsou nevěřící lidé a formální katolíci. Je zde ale také několik malých evangelikálních společenství.

Naše stanice sboru Apoštolské církve Brno vznikla v Blansku již v roce 1998.  V současnosti se scházíme 2x měsíčně na společných bohoslužbách a každý týden máme skupinková setkání.  Náš základní tým tvoří tři manželské páry.

Od srpna 2014 máme nově pronajaté prostory na sídlišti, kde žije mnoho rodin s dětmi, ale také starší generace - to je pro nás novou výzvou, abychom srozumitelným způsobem nesli evangelium lidem v této komunitě.   Připravujeme nyní především taková setkání, která nám umožní navázat kontakty a vztahy s těmito lidmi.

 

 

Vision for the future

 Our common desire and wish is that in Down Blansko grew up healthy and strong church, loving and worshiping Christ.

Our motto is: " Being close to the people, to bring them hope and confidence that we have found in Jesus."

Past experience

Several  years after my conversion, I was involved in starting a new church in a small town in South Moravia. Since 2001 I live in Blansko, I work full-time in civilian employment. I regularly attend seminars on set up and grow of new churches and also participate of remote Bible study.

Town and Church

Blansko the central city has about 20,000 inhabitants. Blansko is located in South Moravia, about thirty miles north of Brno, the second largest city in Czech Republic. Most of the residents of our area are non-religious people and formal Catholics. But there are also several small evangelical community.

Our station Apostolic Church Choir Brno was founded in Blansko already in 1998. Currently we meet 2x per month for common worship and each week we have meeting. Our core team consists of three married couples.

Since August 2014 we have newly rented space on the estate, where are many families with children, but also the older generation - it is for us a new challenge to meaningful way take the Gospel to people in this community. We are preparing now especially such meetings, which will allow us to establish contacts and relationships with these people.