14) Velká Bíteš

Velká Bíteš je malé městečku v kraji Vysočina, Česká republika. Má okolo 5 000 obyvatel. První historický záznam odkazující na osadu s kostelem je z roku 1240.

Církev Jednoty Bratrské byla vysvěcena v roce 1593 za pomoci Karla z Žerotína. Kostel i město samo bylo prodáno Albrechtovi z Valdštejna sedm let po bitvě na Bílé hoře v roce 1628 (následovala krutá rekatolizace po dobu 180 let). Budova byla poničena a přestavěna několikrát. V nové  budově. kde je umístěno  Městské muzeum a informační kancelář města, a odehrávají se zde kulturní akce města, máme naše nedělní bohoslužby jednou za měsíc od července 2014 (viz obrázek dole). 

Malá skupina věřících z Apoštolské církve se schází pravidelně po domech více než 12 let. Vedoucím skupiny je Martin Babák (viz foto níže, z prava: mladší syn Martin, otec Martin, jeho žena Jittka, starší syn Tomáš se svou novou ženou Eliškou). Martin Babák starší má 42 let, je ženatý a má dva syny (22 let a18 let). 

Do skupiny patří dále jeho matka a sestra s rodinou. 

Skupina je podporována Apoštolskou církví Velkeé Meziříčí (www.ac-vm.cz)

Modlitební potřeby:

  • vztahy uvnitř skupiny  (jedna rodina - může to být občas složité)
  • odvaha a moudrost při sdílení evangelia všude, kde jsme
  • zdravotní stav Jitky 
Kontakt:

vedoucí: Martin Babáki, mobil +420 739 600 015, babak.m@seznam.cz

Velká Bíteš is a small town in the Vysočina Region, Czech Republic. Population is around 5 thousand of citizens. First historical record referring to the settlement with church is from 1240.

A church of Unitas Fratrum (the Moravian church) was consecrate in 1593 in help of Karel von Žerotín. The church (and the town itself) was sold to Albrecht von Wallenstein 7 years after battle on White mountain in 1628 (cruel re-catholisation for more than 180 years followed). The building was damaged and rebuild several times. The new house accommodates for Town museum and information office and is hosting cultural events. And this is where we have our Saturday meetings once a month from July this year (see picture below).

A small group of believers of Apostolic church has regular meetings at homes for more than 12 years. Group leader is Martin Babák (see photos below, from the right: his younger son Martin, Martin, his wife Jitka, older son Tomas with his new wife Eliška) He is 42 years old, married and has two sons (22 and 18 years).

   

 

The group further comprises his mother and sister with her family.

The project is supported by Apostolic church in Velké Meziříčí (www.ac-vm.cz).

Prayer needs:

  • Relationships within the group (one family – sometimes became difficultJ).
  • Courage and wisdom to share Gospel anywhere we going to be.
  • Jitka health conditions.