13) Třebíč

Třebíč má 37.000 obyvatel. Je pod vlivem komunismu, ateismu a katolického okultismu. Nezaměstnanost je zde 8,7 %. Ve městě je malá probuzená evangelická církev. Náš sbor se snaží o sociální církev, a chce také pomáhat založení dalších církví v oblasti. Naší filosofií je, že úplně každý má svou cenu a zaslouží si respekt, jako v prvotní církvi Krista, bohatí i chudí, silní i slabí, 40-50.tiletí nezaměstnaní.  Chceme, aby se zapojil větší počet členů do chodu církve, pravidelně navštěvovat rodiny členů církve, a to i ty chudé.  Chceme bojovat proti osamělosti a opuštěnosti lidí z církve. Naše misionářská skupinka má 6 členů. 

Naší vizí je založit v Třebíči další církev, církev plnou lásky, solidarity a nesobeckosti.  Chceme ovlivnit město, církve na Vysočině,   Českou republiku,  nakonec celou Evropu a vrátit se ke slušnosti a vzájemné  úctě.  Součástí vize je v budoucnosti zakládání nových sborů kolem Třebíče, sociální práce v Teen Challenge, práce v Royal Rangers atd. Je nám jasné, že bez Ducha Svatého se žádná práce nepodaří. Nechceme dělat nic  napůl. 

 

Jsme malá skupina, která chce  změnit pohled na církve jako na krásné místo, kde jsou lidé v bezpečí. Chceme vyzkoušet různé způsoby, jak přinášet lidem evangelium.  Nyní se zaměřujeme hlavně na rodiny s dětmi, na mládež a na lidi, kteří zoufale potřebují pomoc. Zkoušíme oslovit lidi přes média, jako je Facebook a Webnode. Chodíme do hospod, kde oslovujeme rokové hudebníky i obyčejné lidi.

Naše kontakty:

vedoucí: Petr a Hana Liškovi,  mobil +420 774 807 196 

Třebíč is a town with 37,000 inhabitants. It is under the influence of communism, atheism and  Catholic occultism. Unemployment is 8.7%. In the city is a little awakened evangelical churche. Our group tries to be a social Church and also wants to encourage the establishment of new churches in the region. Our philosophy is that everyone, really everyone has a price and therefore deserve respect just as in the Church of Christ, rich-poor, strong-weak, 40-50 year old jobless. The missionary group has 6 members. 

Our vision is to establish in Trebic another church, the Church of love, solidarity and selflessness. Affect the Company in the city, the surrounding churches and the entire region Vysočinas, the Czech Republic and finally Europe and return to decency and respect one another. Part of the future vision is starting new congregations around Třebíč, social work Teen Challenge, Royal Rangers etc. It is clear to us that without the Holy Spirit any work will failure. We do not do anything without the certainty that unstrained yourself unnecessarily.

We are a small group with a desire to change forever view of the Church as a beautiful place where you are safe, evangelistic deployed to try different ways of bringing the Gospel. Now we focus on families, youth and individuals looking desperately help. We try to  reach people in the media like Facebook and Webnode. We go to pubs and reaching rock musicians and ordinary people.
 
Our Contacts:
Leader: Petr and Hana Liska, phone +420 774 807 196