12) Vyškov

Sbor ve Vyškově vznikl v roce 1995 ze skupinky několika křesťanů. Je složen z lidí různého věku a chce být sborem pro všechny generace. Rád se zaměřuje na činnost dětí, mládeže a celých rodin. Postupně se rozrostl na 80 členů. Od roku 2008 přijal vizi pro celý region Vyškova a jeho cílem je postupně založit sbory v okolních městech. V roce 2010 se stanice Kroměříž vytvořila s druhou skupinou křesťanů nový sbor. V roce 2014 byl ve stanici Bučovice ustanoven samostatný sbor. Nyní má stanice ve městech Rousínov, Ivanovice na Hané a Kojetín. Sbor Vyškov se stal základnou pro projekt zakládání sborů „NOE“. Pro naplňování této vize je nezbytné posílení mateřského sboru. Chceme se projektu účastnit nejen s týmy jednotlivých stanic, ale i s týmem vedení sboru Vyškov. Rádi bychom pro mateřský sbor využili tento projekt jako novou inspiraci a částečnou revitalizaci. Součástí rozvoje mateřského sboru je i založení práce na periférii města – Dědice a Drnovice. 

Vedení sboru:  Viktor Baláž – 7.7.1973 + Lucie Balážová – 4.8.1975  (Děti, - Kateřina (19), Radim (15) a Sára (2))

Viktor a Lucie Balážovi mají dospělou dceru Katku, teenagera Radima a jednu malou dvouletou princeznu Sáru. Společně slouží Bohu přes 20 let a podíleli se na založení sboru ve Vyškově. Od roku 2008 je Viktor hlavním pastorem sboru, který se stal mateřským sborem pro dalších pět měst, které jsou v projektu a budou usilovat o vznik sboru. Viktor je od rou 2011 vedoucí oblasti Jižní Morava. Rádi společně tráví čas na horách a procházkách. Jejich přáním je vybudovat silný sbor, který bude mít dostatek potenciálu na zakládání dalších sborů.

The Church in Vyškov was founded in 1995 by a group of several Christians. It is composed of people of different ages and it wants to be a church for all ages. Ii likes to focus on activities for children, youth and families. It gradually growns to 80 members. Since 2008, it receives the vision for the whole region Vyškov and its aim is to gradually establish churches in nearby towns. In 2010, the station Kromeriz establishes with a second group of Christians a new church. In 2014 it was appointed station Bučovice independent church. Now we have stations in the cities Rousínov, Ivanovice na Hané and Kojetin. The church Vyškov became a base for church planting project "NOE". To fulfill this vision, it is necessary to strengthen the mother church. We want to participate in project  not only with individual stations, but with the church leadership team from Vyškov. We would like to parent congregation used this project as a new inspiration and partial revitalization. Part of the development is the mother church and foundation work on the periphery of the city - Dědice and Drnovice. 
 
Leadership Corps: Viktor Balaz - July 7, 1973 + Lucie Balážová - August 4, 1975 (Children - Catherine (19), radio (15) and Sarah (2)) 
 
Viktor and Lucie Balaz have grown daughter Kate, a teenager Radim and one little two year Princess Sarah. Together they serve God for over 20 years and co-founded the congregation in Vyškov. Since 2008, Viktor became main pastor of the church, which became the parent squad for five other cities that are in the project and will seek the establishment of a church. Viktor is from 2011 head of the church AC in region of South Moravia. Family likes spend time together in the mountains and walks. Their desire is to build a strong church that will have plenty of potential for establishing other churches.