10) Kroměříž

    Kroměříž je historické město se strategickou polohou. Působil zde Jan Milíč z Kroměříže, který je pokládán za největšího českého reformního kazatele 14. století. V Kroměříži je mnoho středních škol.  sídlí zde i Justiční akademie  jediná škola v ČR pro soudce, státní zástupce a vyšší soudní úředníky.    Ve městě a jeho okrajových částech žije v současné době bezmála 30.000 obyvatel.                        

Církev

   Sbor Apoštolské církve LaViNa (Láska, Naděje a Víra) v Kroměříži vznikl 4.4.2010 spojením dvou missijních úsilí do jednoho. Na nedělním shromáždění se v současné době schází cca 20 dospělých a 14 dětí. Během shromáždění mají děti svůj program (chvály, sbírka, vyučování, hry a jsou aktivně zapojeny do služby, starší děti slouží mladším).            

 Vize pro budoucnost

        Toužíme vybudovat silný a stálý sbor který bude přirozeně zakládat zase další sbory.

        Toužíme být sborem který lidé v okolí vnímají jako přínos pro jejich životy, manželství a rodiny

        Toužíme být podanou rukou od Boha  ve vztahu a pomoci lidem.

 Současné aktivity sboru

    Nedělní bohoslužba, služba dětem ve sboru, mládež, kaplanská služba v nemocnici, besedy  na školách, jsme zapojeni do služby Gedeonů

www.aclavina.cz

   Kromeriz is the  historical city with a strategic  location. In past, Jan Milíč who is regarded as the greatest preacher of the 14th century Czech reformation, was working here. In the Kroměříž there are many secondary schools. Judicial Academy is located here – it is the only one school in the Czech Republic for judges, prosecutors and courts officials. In the city and its peripheral parts there currently live nearly 30,000 inhabitants.

church

   Local Church of Apostolic Church Lavina (Love, Faith, Hope) was established in Kroměříž April 4, 2010 by merging two groups into one.
On Sunday services there are currently gathering together about 20 adults and 14 children. During theservice children have their own program (praise, collection, teaching, games, and they are actively involved in service, older children serve to the younger children).


Vision for the future

   We desire to build a strong and stable church which will naturally establish more churches.

   We desire to be a congregation that is perceived by people around us as a contribution to their lives, marriages and families

   We long to be a hand of God in a relationships and help to people.

Current activities of the Local Church

   Sunday worship service, children ministry in the church, youth group, Chaplaincy services in the hospital, talks at schools and Gedeon ministry.

www.aclavina.cz